Centrum szkoleniowo-doradcze "Pancernik"

BHP

 

NADZÓR BHP NA BUDOWIE:

 • Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przepisów BHP na terenie budowy,
 • Kontrola stanu trzeźwości pracowników,
 • Weryfikacja dokumentacji przedłożonej Inwestorowi,
 • Organizacja i przeprowadzanie szkoleń wprowadzających na teren budowy
 • Współpraca przy tworzeniu i aktualizowaniu Planu Bioz,
 • Kontrola i weryfikacja dokumentacji wypadkowej
 • Pełnienie zadań służby BHP( zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2 września 1997r. w sprawie słuzby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 1997 nr 109  poz. 704 z późn. zm.)
 • Inne/ dobrane indywidualnie do potrzeb Klienta

 

OUTSOURCING BHP (kompleksowa obsługa firm w formie umowy stałej lub czasowej), który obejmuje:

 • Prowadzenie szkoleń wstępnych (przy przyjęciu do pracy pracownika) i okresowych (wszystkich grup zawodowych);
 • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej (każdego rodzaju);
 • Prowadzenie obowiązujących rejestrów;
 • Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów BHP;
 • Sporządzanie wszelkiego rodzaju instrukcji i regulaminów;
 • Pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych (PIP, PIS);
 • Analiza stanu BHP w firmie (okresowe przeglądy stanu BHP);
 • Doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej;
 • Pomoc i doradztwo w rozwiązaniu bieżących problemów z zakresu BHP

oraz pełen zakres czynności (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 109 poz. 704 z późń. zm).

 

SZKOLENIA BHP:

 • Szkolenia wstępne-przed przyjęciem do pracy
 • Szkolenia okresowe (zatrudnionych pracowników):

Dla pracodawców i osób kierujących pracownikami (częstotliwość przeprowadzania - raz na 5 lat).
Dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym nauczycieli (częstotliwość przeprowadzania - raz na 6 lat)
Dla pracowników inżynieryjno-technicznych (częstotliwość przeprowadzania - raz na 5 lat)
Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (częstotliwość przeprowadzania - nie rzadziej niż raz na 3 lata)
Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne (częstotliwość przeprowadzania - nie rzadziej niż raz na 1 rok).

 • szkolenia BHP Hakowego-sygnalisty

 

Wykonywanie Oceny Ryzyka Zawodowego

które zgodnie z art. 226 KP jest obowiązkiem każdego pracodawcy, bez względu na to ile osób zatrudnia.

 

AUDYTY BHP:

 • Prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wynika z art. 66 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy, określone w art. 15, art. 94 pkt 4 i art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.). Każde przedsiębiorstwo musi wdrożyć rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, tak aby zapewnić zatrudnionym odpowiednie warunki pracy, które nie będą zagrażały zdrowiu i życiu pracowników. Aby sprawdzić obecny stan BHP w przedsiębiorstwie, przeprowadza się audyt, który określa faktyczny stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Zadaniem audytora jest zapoznanie się z warunkami występującymi w firmie na poszczególnych stanowiskach pracy, pod kątem zgodności z aktualnymi wymaganiami prawnymi, do spełnienia których pracodawca jest zobowiązany.

  W trakcie audytu analizie poddawane są następujące obszary:
 • Nadzór i kontrola stanu bhp,
 • Szkolenia bhp (wstępne, okresowe),
 • Medycyna pracy (badania pracowników),
 • Pomieszczenia pracy,
 • Stanowiska i procesy pracy,
 • Maszyny i urządzenia techniczne,
 • Ryzyko zawodowe,
 • Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej (zbiorowej),
 • Dokumentacja powypadkowa,
 • Czynniki szkodliwe, niebezpieczne i uciążliwe,
 • Pomieszczenia higieniczno – sanitarne,
 • Transport,
 • Magazynowanie,
 • Ochrona przeciwpożarowa,

Po zakończeniu audytu przekażemy stosowne dokumenty, które podsumują wykonane czynności wraz z zaleceniami pokontrolnymi.